RISICO WAARSCHUWING

Zoals bij elke investering loopt het geïnvesteerde kapitaal risico. (Volledig) verlies van het geïnvesteerde kapitaal kan optreden. Historische of geprojecteerde prestatie-informatie is geen betrouwbare indicator voor toekomstige winsten of verliezen.

Disclaimer

Noch de op deze website verstrekte informatie, noch enige door Whitecloud Capital verstrekte communicatie, hetzij schriftelijk of mondeling, vormt een uitnodiging, aanbod, advies of aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen of juridisch, fiscaal, boekhoudkundig of beleggingsadvies of -diensten te verlenen met betrekking tot de winstgevendheid of geschiktheid van effecten of beleggingen en is niet bedoeld als (en wordt niet beschouwd als) beleggingsadvies of een aanbeveling of advies met betrekking tot een bepaald effect, belegging of instrument, noch wordt het beschouwd als een verzekering of garantie met betrekking tot de resultaten of verwachte resultaten van een transactie. Alle door Whitecloud Capital gepresenteerde of verstrekte inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt of gebruikt voor beleggingsbeslissingen.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Alle productnamen, logo’s, merken en andere handelsmerken of afbeeldingen die op deze website en/of op een forum voor sociale media voorkomen of waarnaar wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectieve houders van handelsmerken. Deze merkhouders zijn niet verbonden met Whitecloud Capital of haar website. Deze handelsmerkhouders sponsoren of onderschrijven Whitecloud Capital of haar producten of commentaar niet.

Afwijzing van risico's

De op deze website getoonde resultaten zijn een combinatie van echte live resultaten en hypothetische handelsresultaten. Hypothetische prestatieresultaten hebben veel inherente beperkingen. Er wordt niet beweerd dat een rekening winsten of verliezen zal of kan behalen die vergelijkbaar zijn met de getoonde winsten of verliezen. In feite zijn er vaak grote verschillen tussen de hypothetische resultaten en de werkelijke resultaten die vervolgens met een bepaald handelsprogramma worden behaald. Een van de beperkingen van hypothetische resultaten is dat zij doorgaans worden opgesteld met het voordeel van de kennis achteraf. Er zijn talrijke andere factoren in verband met de markten in het algemeen of met de uitvoering van een specifiek handelsprogramma die niet volledig in aanmerking kunnen worden genomen bij de opstelling van hypothetische resultaten en die alle de werkelijke handelsresultaten negatief kunnen beïnvloeden.